Yến sơ chế 80GR

Trọng lượng khi làm sạch: khoảng 7-9 tổ