Yến sơ chế 10GR

Trọng lượng khi làm sạch: khoảng 1 tổ