Yến sơ chế 30GR

Trọng lượng khi làm sạch: khoảng 3-4 tổ