Yến sơ chế 50GR

Trọng lượng khi làm sạch: khoảng 4-5 tổ