Yến sơ chế 100GR

Trọng lượng khi làm sạch: khoảng 9-11 tổ