Yến thô 80GR

Trọng lương khi làm sạch: Khoảng 7-9 tổ